Neosmart enova365

Umów wizytę lub skontaktuj się z nami:

Umów się na wizytę!

Wizyta możliwa najwcześniej: 2024-06-18
rozwiąż zadananie matematyczne
9+5 =

Zaopatrzenie

Tworzenie bilansu zapotrzebowania na surowce i półprodukty na bazie spływających zamówień i zleceń produkcyjnych

 

Tworzenie bilansu zapotrzebowania na surowce i półprodukty na bazie spływających zamówień i zleceń produkcyjnych 

Bilans stanu towaru – jest to lista z informacją o stanach magazynowych oraz zapotrzebowań produkcyjnych wzgledem surowców.

Tworzenie bilansu zapotrzebowania na surowce i półprodukty niezaplanowanych zleceń produkcyjnych.

Krok po kroku:

    • Wejdź w zakładkę Zaopatrzenie materiałów/BST(Z) Zaopatrzenia Zewnetrzne

    • Wybieramy magazyn

    • Wybieramy suwak Uwzględnij niezaplanowane ZP

    • Kliknij SPRAWDŹ POTRZEBY PRODUKCYJNE

    • zostanie wygenerowana lista z bilansem zaopatrzenia w surowce

 

 

Aby wygenerować BST z zamówień oraz zleceń produkcyjnych wchodzimy w zakładkę Zaopatrzenie Materiałów/BST(Z) Zaopatrzenie zewnetrzne, wybieramy magazyn oraz datę(1). Następnie z pośród wielu suwaków wybieramy ten, który chcemy uwzględnić podczas wygenerowania zaopatrzenia.

Dostępne opcje :

    • Uwzględniaj dostawy

    • Uwzględniaj zamienniki

    • Uwzględniaj niezaplanowane ZP

    • Uwzględnij półprodukty z innych technologii

    • Uwzględniaj tylko te na które trzeba generować  ZD/ZPP 

    • Uwzględniaj domyślanego kontrahenta

    • Uwzględniaj ZD bufor

    • Zamawiaj/Produkuj po

 Klikamy sprawdź potrzeby produkcyjne.

Zostanie wygenerowana lista z informacjami o nazwach surowców/półproduktów, stanach na konkretnym magazynie oraz zapotrzebowaniach.(Obraz 1)

 

Tworzenie listy zapotrzebowanie materiałowego, pokrycia, przewidywanych braków na daną datę

Tworzenie listy zapotrzebowanie materiałowego, pokrycia, przewidywanych braków na daną datę

Generowanie listy zapotrzebowania materiałowego na dana datę: (Obraz 1)

Krok po kroku:

    • Wejdź w zakładkę Zaopatrzenie materiałów/BST(Z) Zaopatrzenia Zewnetrzne

    • Wybieramy magazyn

    • Wybieramy suwak Uwzględnij niezaplanowane ZP

    • Wybierz datę zapotrzebowania materiałowego

    • Kliknij SPRAWDŹ POTRZEBY PRODUKCYJNE

    • zostanie wygenerowana lista z bilansem zaopatrzenia w surowce na daną datę

Wybór daty do raportu BST

Braki w surowcach wyświetlone są w kolumnie Ilość ZD/ZPP.

Kolumna Ilość ZD/ZPP automatycznie jest wypełniana ilościami surowców.

Przykład: Na poniższym zrzucie ekranu na dane ZP mamy braki w surowcu Materac Dziecięcy w ilości 9 sztuk.(Obraz 2)

BST- Sprawdzanie stanów magazynowych

BST- Sprawdzanie stanów magazynowych

Sprawdzenie stanów magazyn odbywa się w tabeli BST .

Sprawdzenie stanów magazynowych krok po kroku: (Obraz 1)

    • Wchodzimy w Zaopatrzenie Materiałów/BST(Z) Zaopatrzenie Zewnętrzne

    • Wybieramy datę, magazyn oraz ustawiamy co mamy uwzględnic w Bilansie Stanu Towaru

    • Klikamy Sprawdz Potrzeby Produkcyjne 

    • Za pomocą narzędzie wyboru kolumn( ) dodajemy kolumny, Nadwyżki/Braki, Stany magazynowe, oraz zapotrzebowanie

    • Mamy wygenerowana tabele ze stanami magazynowymi surowców i pół produktów dla naszych zleceń produkcyjnych

W kolumnie Nadwyżki/Braki jesli wartość jest dodatnia oznacza nadwyżke surowców/półproduktów w porównaniu do Zleceń produkcyjnych, jeśli wartość jest ujemna oznacza brak surowca/półproduktu oraz podana jest ilość zapotrzebowania materiałów do zrealizowania zleceń.

W kolumnie zapotrzebowanie wyświetlana jest ilość surowców/półproduktów potrzebnych do zrelizowania zleceń produkcyjnych..

Stan magazyn, w tej kolumnie wyświetlana jest aktualny stan magazynowy danego surowca/półproduktu, po najechaniu na dana wartośc wyświelony zostanie nazwa magazynu z najwieksza ilością surowców wraz z informacją ile w tym magazynie się danego surowca znajduje.

Bilans stanu towarów obejmujący stany minimalne, planowane dostawy, planowaną i realizowaną produkcję .

Bilans stanu towarów obejmujący stany minimalne, planowane dostawy, planowaną i realizowaną produkcję .

Aby sprawdzić stany minimalne, plany dostaw oraz planowaną i realizowana produkcję należy wejść w Zaopatrzenia Materiałowe/BST(Z) Zaopatrzenia Zewnętrzne oraz wygenerować liste potrzebnych surowców za pomocą przycisku sprawdź potrzeby produkcyjne, wygeneruje się tabela z listą surowców.

Za pomocą ikony wybieramy kolumny, które chcemy aby były pokazane w naszej tabeli BST.

Tabela zawiera wszystkie potrzebne informacje na temat planowanych produkcji, ilości magazynowych a także planowanych dostaw produktów do danej daty.(Obraz 1)

Stany minimalne (Obraz 2):

Stany minimalne ukazane sa w kolumnie Wymagany stan minimalny a określa się je na karcie zasobu w Optimie/Enova365

Planowane dostawy-Planowane dostawy ukazane sa w kolumnie Dostawa do daty BST

Planowana i realizowana produkcja-Planowana produkcja jest w kolumnie Produkcja do daty BST, a realizowana produkcja ukazane są w kolumnie w produkcji(całość).

 

Generowanie zleceń na półprodukty BST

Generowanie zleceń na półprodukty BST

Generowanie zleceń na półprodukty BST – krok po kroku (Obraz 1):

    • Wchodzimy w Zaopatrzenie Materiałów/BST(Z) Zaopatrzenie Zewnętrzne

    • Wybieramy datę, magazyn 

    • Klikamy Sprawdz Potrzeby Produkcyjne 

    • Zaznaczamy pole wyboru, na który półprodukt chcemy utworzyć ZPP

    • Wypełniamy ilość półproduktów na dane ZPP w kolumnie Ilość ZD/ZPP

    • Klikamy na przycisk Generuj dokumenty w prawym dolnym rogu

W kolumnie Ilość ZD/ZPP automatycznie zostanie wpisana ilość sztuk półproduktów, potrzebnych do zrealizowania zlecenia produkcyjnego.

Istnieje możliwość edycji ilości oraz nadprodukcji danego półproduktu, poprzez zmiane ilości w tabeli Ilość ZD/ZPP

Po kliknięciu generuj dokumenty, zostanie ukazane okno z informacją jaki dokument został wygenerowany.(Obraz 2)

ZPP zostanie wygenerowane ale nie zostanie zlecone do produkcji, aby zlecić dane ZPP do produkcje wchodzimy w Planowanie produkcji/Dokumenty niezlecone do produkcji. (Obraz 3)

Ustalamy datę, wybieramy punkty robocze i klikamy przycisk Aktualizuj dokument produkcyjny. (Obraz 4)

Zlecenie produkcyjne zostanie zaplanowane .

Generowanie zamówień do dostawców na bazie bilansu stanu towarów

Generowanie zamówień do dostawców na bazie bilansu stanu towarów 

Generowanie zamówień do dostawców krok po kroku(Obraz 1):

    • Wchodzimy w Zaopatrzenie Materiałów/BST(Z) Zaopatrzenie Zewnętrzne

    • Wybieramy datę, magazyn oraz ustawiamy co mamy uwzględnic w Bilansie Stanu Towaru

    • Klikamy Sprawdz Potrzeby Produkcyjne 

    • Zaznaczamy pole wyboru, na które surowce chcemy utworzyć ZD

    • Wypełniamy ilość surowców na dane ZD w kolumnie Ilość ZD/ZPP

    • Klikamy na przycisk Generuj dokumenty w prawym dolnym rogu

Mamy możliwość wpisania ''z ręki'' ilości sztuk na ZD.

W tabelii, do kolumny ilość ZD/ZPP wpisujemy ilość szuk oraz zaznaczamy pole wyboru na zleceniu dostawy.

Po kliknięciu w przycisk Generuj Dokumenty zostanię wygenerowanie zlecenie dostawy w naszym systemie ERP.(Obraz 2)

 

 

Uwzględnianie planu dostaw przy analizie dostępności surowców .

Uwzględnianie planu dostaw przy analizie dostępności surowców .

Generowanie BST

Krok po kroku:

    • Wejdź w zakładkę Zaopatrzenie materiałów/BST(Z) Zaopatrzenia Zewnetrzne

    • Wybieramy magazyn

    • Wybieramy suwak Uwzględnij niezaplanowane ZP

    • Kliknij SPRAWDŹ POTRZEBY PRODUKCYJNE

    • Zostanie wygenerowana lista z bilansem zaopatrzenia w surowce        

Dostawy w tabeli BST są widoczne w kolmnach W dostawie i Dostawa do daty BST

Aby wyciągnąc kolumny W dostawie i Dostawa do daty BST należy kliknąć w przycisk 

oraz wybrać dane kolumny.(Obraz 1)

Dane w kolumnach W dostawie i Dostawy do daty BST ,wyświetlane są na podstawie danych z systemu ERP.

Za pomocą przycisku  w zakładce ZD i ZPP jako produkt gotowy wyświetlana jest Historia dostaw na surowiec (Obraz 2)

W dostawie- jest to suma wszystkich dostaw bez względu na date

Dostawa do daty BST- jest sumą wszystkich dostaw do danej daty.

Przykład: Mając ZD na dzień 04.03.2022, generując BST do daty 03.03.2022 w kolumnie Dostawa do daty BST nie będzię widniała ilość surowców zamówionych na ZD z dnia 04.03.2022.

Dostawa:(Obraz 3)

BST na dzień 03.03.2022 (Obraz 4)

BST na dzień 04.03.2022 (Obraz 5)

Tworzenie bilansu zapotrzebowania wewnętrznego

Tworzenie bilansu zapotrzebowania wewnętrznego

Bilans zapotrzebowania wewnętrznego jest to moduł, który ma na celu zadbania o dostępność surowców i komponentów do produkcji.

To tu będziesz mógł:

    • ustalić listy potrzebnych surowców - np. zapotrzebowanie materiałowego czy pokrycie zapotrzebowania i informacji o przewidywanych brakach magazynowych

    • generować przesunięcia miedzymagazynowe w celu pokrycia produkcji

    • kontrolować liczbę surowców dostępnych w magazynie produkcyjnym

BST(wewnętrzne) znajduję się w zakładce Zaopatrzenie Materiałów/BST(W) Zaopatrzenie wewnętrzne i odnosi się do zaplanowanych ZP.

Za pomocą przycisku  Odswież dane BST, zostanie wyświetlona tabela surowców z aktualnymi danymi.

Opis poszczególnych kolumn.(Obraz 1)

Kod Nazwa- Kod i nazwa surowca

Typ- typ surowca – S-surowiec , PP-pół produkt

Ilość(MM) do wydania na produkcję- Ilość surowca na dokumencie MM, automatycznie zostaję wypełniana wartością potrzebną do ZP

Maksymalna możliwa ilość do wydania na produkcję- Maksymalna ilość surowca, który można przenieść na magazyn produkcyjny

Ilość na MM(bufor) produkcja- ilości na dokumencie MM znajdującym się w buforze

Ilość do uzupełnienia na produkcje-ilośc surowca potrzebna do uzupełnienia zaopatrzenia produkcji

Zapotrzebowanie na produkcję-  zapotrzebowanie produkcyjne na isniejące ZP

Magazyn produkcja- ilość surowca na magazynie produkcyjnym

Generowanie MM  

Krok po kroku(Obraz 2):

    • wejdz w zakładkę Zaopatrzenie Materiałów/BST(W) Zaopatrzenie wewnętrzne

    • zaznacz surowiec lub półprodukt, który chcesz przesunąć na produkcję- kolumna zaznacz

    • użyj wyliczonej ilości lub wprowadź własną ilość w kolumnie Ilość (MM) do wydania na produkcję

    • zostanie utworzona MM, oraz komunikat o utworzeniu dokumenty zostanie wyświetlony na ekranie

      Zakładka Dokumenty MM w buforze

      Wyświetlone są tu wszystkie dokumenty MM znajdujące się w buforze, wraz z informacjami z jakiego magazynu pochodzą, jaki użytkownik utworzył dany dokument, a także możliwościa wydruku dokumentu MM.(Obraz 3)

Aby pobrać wydruk MM, należy zaznaczyć pole ptaszkiem, a nastepnie za pomocą przycisku pobierz wydruki MM pobrać dokument.

W celu podejrzenia pozycji dokumentu, klikamy w strzałkę dostępną obok pola zaznaczenia dokumentu.

BST(W)-Dostawy

W tym widok tabeli, na której są wyświetlane dokumenty dostaw wraz z atrybutami i ilościami na danych dokumentach.(Obraz 4)

 

Zobacz nasze filmy szkoleniowe

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Umów wizytę

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.